18.05.2019, Finished at Stadion Miejski im. Henryka Reymana