10.11.2018, Finished at Stadion Miejski im. Henryka Reymana