13.11.2019, Not started

New customer offer
Torpedo Moscow vs Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod to win
@333/100