13.12.2017, Finished at Stadion Slavko Maletin Vava