04.05.2021, Finished

New customer offer
Godoy Cruz vs Banfield
Godoy Cruz to win
@53/20